Click desired “ Week of ” date below.

Aug 4-10 Aug 11-17 Aug 18-24 Aug 25-31
Sept 1-7 Sept 8-14 Sept 15-21 Sept 22-28 Sept 29-Oct 5
Oct 6-12 Oct 13-19 Oct 20-26 Oct 27-Nov-2
Nov 3-9 Nov 10-16 Nov 17-23 Nov 24-30
Dec 1-7 Dec 8-14 Dec 15-21 Dec 22-28Instructions for use
August 4-10

 Matthew 22:37; John 14:31; John 5:20; Proverbs 8:30; Psalm 18:1; Deuteronomy 7:12,13; John 4:24; Deuteronomy 6:5; Matthew 5:3; Acts 17:24-27; Matthew 22:34-38; Matthew 24:14; Romans 12:1,2; James 4:8; Acts 17:28; Psalm 115:16; Acts 14:15-17; Ecclesiastes 12:1; Romans 5:12; Romans 5:8; John 3:16; Romans 15:13; Revelation 2:10; Luke 23:43; James 1:17; Acts 24:15; 1 Thessalonians 4:13; Job 14:15; Psalm 34:6,18,19; 1 Peter 5:6,7; Psalm 79:13; Psalm 72:7,12-14,16; Luke 10:27; Isaiah 43:10-12; Joshua 21:45; Joshua 23:14; Psalm 119:105; Psalm 51:17; Psalm 94:18,19; Isaiah 49:13; Matthew 15:32; Psalm 65:2; 1 Corinthians 10:13; Philippians 4:6,7; Nehemiah 2:1-6; Romans 12:12; Hebrews 10:24,25; Deuteronomy 31:12; 1 John 5:3; Revelation 2:4; Galatians 2:5; Psalm 45:4; Revelation 16:14,16; Matthew 28:19,20; Acts 20:28; Isaiah 32:1,2; Ephesians 4:8; Ephesians 5:23; Hebrews 13:17; James 1:22-25; Psalm 19:7-11; Psalm 141:2; Exodus 30:7,8; Revelation 5:8; Matthew 22:37-39;

August 11-17

 Matthew 22:39; 1 Corinthians 13:4-8; Matthew 22:34-39; Proverbs 27:10; Luke 10:29-37; John 4:9; Matthew 20:2; 2 Timothy 3:1-3; Romans 15:4; Matthew 24:14; Romans 15:13; Matthew 7:12; Isaiah 56:1,2; Matthew 5:43-45; Romans 12:20; Proverbs 25:21; Exodus 23:5; Hebrews 12:14; Matthew 5:23,24; Matthew 7:1-5; Luke 8:1; Matthew 28:19,20; Matthew 7:13,14; Matthew 5:3; Romans 1:1; 2 Corinthians 5:18,19; 1 Corinthians 6:9-11; Acts 13:48; 1 Corinthians 13:4-8; Proverbs 21:4; 1 Corinthians 13:5,6; Philippians 2:4; 1 Thessalonians 5:15; Leviticus 19:18; Proverbs 24:17,18; 1 Corinthians 13:7,8; 1 Peter 3:15; Matthew 22:39; Romans 8:26,27; James 2:8; Romans 13:8-10; Matthew 5:43-45;


August 18-24

 1 Corinthians 12:22; 2 Corinthians 1:8; 2 Corinthians 7:5; 2 Corinthians 11:29; 1 Corinthians 12:22; 1 Corinthians 12:21-23; 1 Corinthians 12:12,18,21-23; Job 4:18,19; Ephesians 4:15,16; 1 Corinthians 1:26,27; 1 Corinthians 2:3; Romans 15:1; Psalm 41:1; Ephesians 5:1; Psalm 31:12; Deuteronomy 15:7,11; Leviticus 25:35-38; Job 33:6,7; Matthew 7:1; 1 Thessalonians 5:14; James 2:5; Psalm 130:3; Exodus 32:21-24; Numbers 12:1,2; Numbers 20:10-13; Exodus 32:26; Numbers 12:11; Numbers 20:23-27; Psalm 115:10-12; Psalm 135:19,20; 1 Samuel 16:7; 1 Kings 18:19; 1 Kings 19:1-4; 1 Kings 19:5-8; Proverbs 18:13; 1 Corinthians 12:23; James 2:15-17; 2 Corinthians 12:10; 2 Corinthians 8:8; Acts 20:35;
August 25-31

Psalm 32:8; Haggai 2:7; Romans 16:1,12; Judges 6:11-16; Amos 7:14,15; Amos 1:6,9,11,13; Amos 2:8; Amos 6:4-6; Amos 7:12,13,16,17; Psalm 32:8; Psalm 32:8; Philippians 2:3,4; 1 Timothy 3:1; John 1:42; Acts 12:25; Acts 13:5,13; Acts 15:37-39; Colossians 4:10; 2 Timothy 4:11; Romans 16:3-7,13; Proverbs 3:27; Proverbs 15:23; Deuteronomy 3:28; 2 Timothy 2:2;


September 1-7

1 Corinthians 8:3; 2 Timothy 2:19; Numbers 16:16-18; Numbers 16:1-11; Jeremiah 17:10; Numbers 16:5; Numbers 16:35; Numbers 26:10; 1 Corinthians 8:3; 2 Timothy 2:16-18; 2 Timothy 2:18,19; Psalm 87:1,2; 1 Corinthians 3:11; 1 Peter 2:6; Numbers 16:5; Psalm 33:11; Exodus 15:18; Psalm 106:1; Psalm 112:9; Psalm 117:2; Malachi 3:6; James 1:17; 2 Timothy 2:19; Numbers 16:5; Acts 20:29,30; 2 Chronicles 16:9; 1 Timothy 1:5; 1 Corinthians 15:58; Proverbs 3:32; Proverbs 28:13; 1 Timothy 5:24; Hebrews 4:13; 2 Timothy 3:1,5; Romans 14:10-12; 1 Corinthians 13:7; Galatians 6:4; Hebrews 3:12,13; Revelation 4:11; Psalm 32:2; Malachi 3:18; 1 Peter 3:12; 2 Corinthians 13:5; Psalm 12:2,3; 1 Peter 1:22; Matthew 6:2-4; Colossians 3:18-21; Romans 2:21-23; 1 Thessalonians 2:5

September 8-14

 2 Timothy 2:19; Psalm 34:14; 2 Timothy 2:19; 2 Timothy 2:19; Numbers 16:5; 2 Timothy 2:19; Numbers 16:1-5; Numbers 16:23-27; Numbers 16:5,23-27; 2 Timothy 2:19; 2 Timothy 2:19; 2 Timothy 2:14,16,23; Psalm 11:5; Ephesians 5:3-5; 1 Peter 5:2,3; 2 Corinthians 1:24; Hebrews 5:14; Ephesians 5:10; 1 Corinthians 11:3; Ephesians 6:1-4; 2 Timothy 2:24; 2 Timothy 2:20,21; 1 Corinthians 15:33; 2 Timothy 3:1-5; Numbers 16:24,27; 2 Timothy 2:22; Matthew 18:9; Psalm 101:3; Psalm 34:14; 2 Timothy 2:19; 2 Chronicles 16:9


September 15-21

 Isaiah 43:10; Ezekiel 39:7; Isaiah 43:10; 1 Timothy 1:17; Exodus 3:15; Ecclesiastes 2:16; Isaiah 43:10; Exodus 12:26,27; Exodus 5:2; Leviticus 19:2; Deuteronomy 6:6,7; Proverbs 1:8; Ephesians 6:4; Deuteronomy 28:10; Isaiah 43:19; Isaiah 6:8-11; Revelation 20:1-3,6; Jeremiah 27:11,12; Isaiah 43:14; Isaiah 43:21; Isaiah 44:26-28; Ezra 2:58,64,65; Esther 8:17; Revelation 7:9,10; John 10:16; Galatians 6:16; 1 John 1:8,9; Exodus 3:14
September 22-28

 Acts 1:7,8; John 18:33-37; 1 Timothy 6:13; Revelation 3:14; Isaiah 43:10; Matthew 1:20,21; Matthew 10:6; Matthew 15:24; Luke 19:10; Mark 1:14,15; Mark 11:17,18; Mark 15:1-15; 1 Peter 3:18; Matthew 28:8-10; Luke 24:13-16,30-36; John 20:11-18; Luke 24:44-48; Acts 1:8; Acts 2:5,11,37-41; Hebrews 9:11,12,24; Matthew 20:28; 1 Timothy 2:4-6; John 1:29; Acts 5:30-32; Colossians 1:5,23; Acts 20:29,30; 2 Peter 2:2,3; Jude 3,4; Matthew 13:37-43; 2 Timothy 3:1; Daniel 4:16; Matthew 24:3,7,14; Luke 21:24; Revelation 18:2,4; John 10:16; Revelation 7:9,10,14; 1 Thessalonians 2:2; Isaiah 6:11; 2 Corinthians 4:1,7; Luke 11:13; Titus 1:16; 1 Peter 4:14; John 5:43


September 29-October 5

 Psalm 68:11; Isaiah 45:18; Genesis 2:18-23; Genesis 3:20; Genesis 1:27,28; Genesis 2:15-17; Revelation 12:9; Genesis 3:1-6; Psalm 68:11; Genesis 3:12; Romans 5:12; Jeremiah 10:23; Proverbs 3:5,6; Ecclesiastes 8:9; 1 John 5:19; Genesis 1:31; 2 Timothy 3:1-5; Psalm 71:5; Genesis 5:30; Genesis 7:7; 1 Peter 3:20; Jude 16; 1 Peter 3:6; Genesis 24:67; Exodus 1:15-21; Judges 4:4-9,17-22; 1 Samuel 25:2,3,25; 1 Samuel 25:8-18; 1 Samuel 25:32; 1 Samuel 25:37-42; Nehemiah 3:12; Matthew 1:18-25; Mark 5:25-34; Luke 8:1-3; Acts 2:1-4; Joel 2:28,29; Galatians 3:28; Galatians 6:15,16; Acts 21:8,9; Matthew 24:14; Psalm 68:11; Ruth 1:16,17; Acts 5:29; Isaiah 41:10-13; Zephaniah 3:9


October 6-12

 Hebrews 4:12; Numbers 12:3; Exodus 5:1,2; Exodus 3:9-12; Exodus 3:15-18; Exodus 4:1; Exodus 4:2-5; Exodus 4:17; Exodus 4:29-31; Exodus 7:8-13; 2 Peter 1:21; Hebrews 4:12; Isaiah 46:10; Isaiah 55:11; 2 Timothy 2:15; Revelation 21:3,4; 2 Timothy 3:16,17; Matthew 6:9,10; Daniel 2:44; Genesis 3:17-19; Romans 5:12; 1 Corinthians 9:19-23; Acts 20:21; 1 Timothy 2:3,4; Isaiah 14:7; Isaiah 14:7; Matthew 5:3; Matthew 5:3; Jeremiah 29:11; Jeremiah 29:11; Revelation 14:6,7; Revelation 14:6,7; Psalm 124:8; Proverbs 30:4; Proverbs 30:4; Psalm 83:18; 1 Thessalonians 2:13

October 13-19

James 4:8; Ecclesiastes 12:1; James 4:8; Acts 17:26,27; Psalm 145:18; Isaiah 41:8; Isaiah 55:6; Psalm 65:2,4; 1 Kings 15:9-13; 2 Chronicles 14:1-7; 2 Chronicles 14:8-10; 2 Chronicles 14:11-13; 1 Kings 15:11,14; Acts 17:28; Revelation 4:11; Luke 12:42; 1 John 5:14; 1 John 4:9,10,19; John 3:16; Genesis 3:15; Romans 3:21-26; Romans 5:6-8; John 6:44; John 14:6; Jude 20,21; Exodus 34:6,7; 1 Peter 1:12; James 5:17; Jonah 1:3,10; Jonah 2:1-9; Isaiah 6:5; Genesis 32:10; Luke 5:8; John 6:19; 1 Thessalonians 2:2; Romans 12:15; Psalm 25:14; 2 Chronicles 15:1,2; 2 Chronicles 16:1-9; Hosea 12:6; Deuteronomy 13:4; Psalm 73:28


October 20-26

 Isaiah 30:21; Numbers 7:89; Ezekiel 1:1; Daniel 2:19; Acts 9:31; Acts 15:28; 2 Timothy 3:16,17; Isaiah 30:21; Matthew 24:45; Hebrews 5:9; Jeremiah 17:9; 1 John 5:19; Jeremiah 2:13; 1 Corinthians 6:9,10; Psalm 119:9; Proverbs 23:23; Matthew 4:4; Genesis 39:7-9; John 10:3-5; Mark 4:24; Colossians 2:8; John 8:44-47; Romans 7:15; Proverbs 11:9; 2 Timothy 2:26; Isaiah 44:22; Numbers 26:8-10; Proverbs 16:18; Isaiah 13:11; 2 Kings 5:20-27; Joshua 7:11,21,24,25; Luke 12:15; James 1:14,15; Deuteronomy 32:29; Psalm 1:1-3; Hebrews 4:16; Matthew 3:17; Matthew 17:5; Mark 1:12,13; Luke 6:12,13; John 12:28; Psalm 62:7,8; Hebrews 5:7; Luke 11:10-13; Luke 8:18; Psalm 73:12-17; Psalm 143:10; Psalm 51:4,6,10,11; 1 Corinthians 10:12; Jeremiah 10:23
October 27-November 2

Romans 12:2; John 13:35; 2 Corinthians 10:3,4; Luke 6:13; Luke 10:1; Acts 1:8; Acts 10:9-48; Matthew 10:8; Romans 14:17,18; 1 Corinthians 6:9-11; 2 Corinthians 2:6-8; 2 Chronicles 16:9; 1 Peter 4:1-4; 1 Corinthians 15:3-8; Romans 10:9,10
November 3-9

Acts 14:22; Revelation 12:12; 1 Corinthians 10:13; John 15:20; 1 Peter 5:8; 2 Corinthians 11:23-27; Acts 14:8-19; Acts 14:21,22; Matthew 10:22; John 10:16; 2 Peter 3:13; Mark 13:9; Acts 5:27,28; Acts 20:22,23; Acts 20:24; Acts 7:9,10; 2 Peter 2:9; 1 Peter 5:8,9; Romans 7:21-24; Proverbs 15:15; Revelation 20:10; 2 Corinthians 4:16,17; Ephesians 6:11; 1 Peter 5:9; 2 Corinthians 13:5; Galatians 2:20

November 10-16

Proverbs 27:23; Genesis 33:13; Ephesians 6:4; 2 Timothy 2:22; 1 John 2:16; Proverbs 27:23; Deuteronomy 6:6,7; Colossians 3:21; James 1:19; Proverbs 13:20; 2 Peter 1:5-8; Matthew 5:3; Philippians 1:10; Ezekiel 34:13,14; Psalm 40:8; Revelation 4:11; Mark 10:29,30; Proverbs 3:1,2; Romans 12:2; Ephesians 5:1; 1 Peter 2:25

November 17-23

1 Corinthians 15:26; Genesis 2:7-9; Luke 3:38; Genesis 1:28; Deuteronomy 8:3; Genesis 2:16,17; Genesis 3:1-3; James 1:14,15; Genesis 3:4,5; Genesis 3:6,17; 1 Timothy 2:14; 1 Chronicles 28:9; Proverbs 15:3; Genesis 6:6; Genesis 3:8; Genesis 3:9-13; Genesis 3:14-19; Isaiah 55:11; 2 Peter 3:8; Romans 5:12; Genesis 4:8; Romans 5:19; Isaiah 25:7; 1 Corinthians 15:22; Romans 7:24; Isaiah 25:8; Romans 7:25; Proverbs 8:30,31; Romans 5:12,16; Romans 5:18; Matthew 20:28; 1 Timothy 2:5,6; 1 Peter 3:18; 1 Corinthians 15:45; John 5:28,29; Revelation 5:9,10; Revelation 20:6; 1 Corinthians 15:28; 1 Corinthians 15:22-26; Isaiah 25:7,8; 1 Corinthians 15:28; Revelation 20:7-15; Revelation 21:8November 24-30

1 Thessalonians 1:3; 1 Thessalonians 1:3; Hebrews 6:10; Luke 3:21-23; Luke 4:14,15,43; Acts 5:42; Acts 6:7; Acts 8:5,40; Acts 21:8; Acts 13:2-4; Acts 14:26; 2 Corinthians 1:19; 1 Peter 5:12; Acts 18:26; Romans 16:1,2; 1 Corinthians 9:11-15; Acts 16:14,15; Philippians 4:15-18; Philemon 1-3; Romans 1:11,12; 2 Timothy 1:18; Colossians 4:14; Acts 20:5-21:18; Mark 10:29,30; 1 Thessalonians 2:9; 3 John 4; Matthew 28:19,20; 1 Thessalonians 1:3
December 1-7

 Hebrews 11:1; Hebrews 11:1; Ephesians 2:12; Genesis 1:26,28; Genesis 2:16,17; Genesis 3:1-5; Revelation 12:9; Job 1:9-11; Job 2:4,5; Genesis 3:15; Hebrews 2:14; Acts 7:2,3; Genesis 12:1-3; Genesis 13:15-17; Genesis 17:1-8,16; Genesis 22:15-18; Hebrews 11:17,18; Galatians 4:22-25; Galatians 3:16,29; Revelation 5:9,10; Revelation 14:1,4; Galatians 4:26,31; Hebrews 6:13-18; Genesis 17:7; 1 Corinthians 15:23-26; Genesis 1:28; Psalm 89:14; 2 Samuel 7:12,16; Luke 1:30-33; Ezekiel 21:25-27; Psalm 89:34-37; Psalm 110:1,2,4; Hebrews 7:1-3; Hebrews 5:4-6; Genesis 3:15

December 8-14

 Exodus 19:6; Genesis 3:15; Psalm 83:2-4; Exodus 24:3-8; Isaiah 33:22; Exodus 20:4-6; Exodus 34:12-16; Hebrews 7:11; Hebrews 10:1; Exodus 19:5,6; Romans 10:4; Jeremiah 31:31-33; Luke 22:20; Matthew 26:27,28; Romans 8:14-17; 1 Peter 2:9; Hebrews 8:13; Romans 2:29; Hebrews 8:10; Galatians 6:16; Revelation 14:1,4; Ephesians 1:22; Galatians 3:29; Luke 22:28-30; Hebrews 5:5,6; Revelation 3:21; Revelation 5:9,10; Revelation 7:4; Revelation 19:7,8; Revelation 21:9; 2 Corinthians 11:2; Revelation 11:15; Matthew 24:14

December 15-21

1 Corinthians 3:9; Psalm 135:6; John 5:17; Colossians 1:15,16; Proverbs 8:30; Genesis 3:24; Revelation 22:6; John 14:12; John 9:4; Genesis 1:28; Genesis 6:14-16,22; 2 Peter 2:5; Exodus 39:32; Exodus 40:12-16; Hebrews 9:1-5,9; Hebrews 10:1; John 4:34; John 17:4; Matthew 5:16; 1 Corinthians 15:58; 1 Corinthians 3:9; Acts 13:47-49; Hebrews 13:7,17; 2 Corinthians 1:24; 1 Thessalonians 5:12,13; Ecclesiastes 7:8; Isaiah 6:8; Galatians 6:4; Galatians 6:4; 1 Timothy 6:18,19; Deuteronomy 30:9


December 22-28

Colossians 3:2; Colossians 2:8; Colossians 2:20-23; Colossians 3:2; Colossians 1:4,5; Romans 8:14-17; John 10:16; Luke 10:25-27; 1 Peter 2:21; 2 Corinthians 10:5; Matthew 6:21; Matthew 6:22; Matthew 6:19,20,24; Romans 7:21-25; Romans 13:12,13; 1 Corinthians 9:27; Hebrews 11:6; Genesis 12:2; Genesis 12:5,10; Genesis 13:18; Genesis 14:10-16; Hebrews 11:8-12,15; Genesis 15:6; Genesis 15:5; Genesis 21:1,2; 2 Peter 3:13; Hebrews 11:10; Romans 4:3; Acts 7:22; Hebrews 11:24-27; Acts 7:23-25; Proverbs 15:33; Numbers 12:3; Exodus 18:26; Revelation 7:14; 1 Peter 2:17; 2 Timothy 3:1; 1 Thessalonians 5:6-9; 1 Peter 2:12; Romans 3:23; 1 Timothy 6:12; Philippians 2:5; Mark 1:38; Mark 13:10; John 7:16; John 8:28; Philippians 2:9-11; 1 Corinthians 15:28; Matthew 28:19; Galatians 6:10; Hebrews 12:1; Colossians 3:23,24


Instructions for use


Highlight the block of citations and use Ctrl+C or right-click/copy to copy.   Then open WT Library and press Ctrl+Alt+C to open a window in WT Library with all the citations.  


Or go back to the main menu